Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem čl. 22. Statuta Javne ustanove i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15, Šibenik raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Javnoj ustanovi „Športski objekti Šibenik“

1. Radno mjesto: Poslovni tajnik

Mjesto rada: J.U. „Športski objekti Šibenik“

Broj izvršitelja: 1

Stručna sprema: Viša školska sprema (VŠS) ekonomskog ili pravnog usmjerenja.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1 toč. 1. Zakona
o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati
zapreke za prijam.

Uz prijavi za Natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja,
adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) te sljedeće priloge:

- životopis,
- presliku diplome,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o radnom stažu
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrana osoba dužna je prije sklapanja
ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne
su dostaviti svoju prijavu na adresu : Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ (za stručno osposobljavanje), Šibenik, Miminac 15, u roku od osam dana od objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U Šibeniku,21.03.2018.

Ur.broj: 01-167/1-18

Ravnatelj:

Andrija Španja, v.r.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Javni poziv