Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem čl. 20. Statuta Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“,  te odlukom Upravnog vijeća Javne  ustanove na 2. sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine, Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“, Miminac 15, Šibenik, raspisuje

Natječaj
za davanje u zakup poslovnog prostora

1.    Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Šibeniku,na I. katu zgrade zimskog bazena u Crnici, Prilaz tvornici bb, Šibenik, ukupne  površine 40,00 m2 koji je dio nekretnine zemljišno knjižne oznake čest. broj 685/63 K.O. Šibenik.
2.    Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup na rok od 5 godina.

3.    Namjena poslovnog prostora:
    a) sportska rekreacija
    b) zdravstvena djelatnost
4.    Za početni, minimalni iznos zakupnine za poslovni prostor utvrđuje se iznos u protuvrijednosti od 4 Eura po 1m2.
5.    Zakupnina će se plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do 10. u mjesecu.
Zakupnina će se ugovarati uz deviznu klauzulu u odnosu na srednji tečaj Eura na dan otvaranja ponuda.
6.    Ugovor o zakupu će se solemnizirati o trošku zakupnika.  
7.    Zakupnik će plaćati režijske troškove –paušalno 300 kuna mjesečno                                             
8.    Na ime jamčevine natjecatelji trebaju uplatiti trostruki iznos mjesečne zakupnine i to na žiro račun Grada Šibenika, broj IBAN: HR2324020061844400003, model 64, poziv na broj 7730-46132-DATUM, a dokaz (uplatnicu) o izvršenoj uplati dostaviti uz ponudu, a koja će se za izabranoga ponuđača tretirati kao osiguranje plaćanja zakupnine.
9.    Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe.
10.    Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj.
11.    Ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti:
-    Osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe
-    Presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba
-    Original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu
-    Presliku osobne iskaznice odgovorne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba
-    Original ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana, ako su oni ponuditelji
-    Dokaz o uplaćenoj jamčevini
-    Broj žiro računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine
-    Potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave da natjecatelj nema dospjelih dugovanja prema RH, osim ako je sukladno propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja
-    Ponuđeni iznos jamčevine

12.    Za sve obavijesti o roku i dogovoru za razgledavanje poslovnog prostora informacije se mogu dobiti na tel. 022/ 200-906 ili mob. 091 8851701
13.    Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda
14.    Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“, Miminac 15, 22 000 Šibenik, na kojoj treba navesti naziv, odnosno ime natjecatelja, te naznaka „PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR-NE OTVARAJ“
15.    Ovaj natječaj objavit će se u tisku, na oglasnoj ploči Javne ustanove i na web stranicama Javne ustanove.
Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u tisku.
16.    O mjestu i vremenu otvaranja ponuda kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. Otvaranju ponuda može biti nazočan obrtnik osobno, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a ukoliko pristupa treća osoba treba imati punomoć.
17.    Budući zakupnik dužan je preuzeti poslovni prostor u roku od 15 dana od dana okončanja natječaja.
18.    Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ zadržava pravo poništiti natječaj bez obrazloženja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu,


U Šibeniku 29.12.2017.
Ur.broj: 01-968/1-17


  Ravnatelj:
  Andrija Španja,v.r.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Natječaj